Tynnu popeth ynghyd

Mae’r arweinlyfr yma wedi rhoi i chi ychydig o sylfaeni i ychwanegu atynt a’n gobaith yw ei fod wedi bod yn fodd o roi hwb i’ch hyder a’ch gwneud yn fwy cyfforddus wrth wneud y gorau o’r rôl bwysig yr ydych yn ei chwarae. Ein gobaith yw y byddwch yn mynd â’r negeseuon hyn i ffwrdd gyda chi wedi i chi ddarllen a gwylio’r holl ddeunyddiau a gwrando arnynt
 • Mae cynorthwywyr personol yn chwarae rôl bwysig mewn gofal cymdeithasol i alluogi nifer o bobl fwynhau rhyw gymaint o annibyniaeth na fyddai, fel arall, yn bosib.
 • Po fwyaf yw eich sylfaen o wybodaeth, sgiliau a gwerthoedd, gorau y byddwch wedi’ch arfogi i chwarae’r rôl honno mor effeithiol â phosib.
Ond peidiwch â meddwl bod popeth drosodd nawr

Dim ond dechrau eich taith ddysgu yw’r arweinlyfr yma. Mae’n bwysig eich bod yn cario ymlaen i ddysgu trwy gydol eich gyrfa. Mae unrhyw waith sy’n ymwneud â gweithio gyda phobl yn debygol o fod yn gymhleth gan fod rhywbeth newydd i’w ddysgu o hyd ac nid yw bod yn gynorthwy-ydd personol yn ddim eithriad. Felly, trowch at yr arweinlyfr yma eto o bryd i’w gilydd er mwyn gloywi’ch gwybodaeth. Achubwch ar unrhyw gyfle i ddysgu a ddaw i’ch rhan a gwnewch ddefnydd o’r Arweiniadi ddysgu pellach.

Cofiwch, os ydych yn teimlo bod arnoch eisiau neu angen rhagor o hyfforddiant ar unrhyw agwedd o’ch rôl, dylech drafod hyn gyda’ch cyflogwr a ddylai, yna, drefnu’r hyfforddiant priodol y byddai ei angen arnoch. At hyn, gallwch drafod eich anghenion dysgu a datblygu gyda Chynrychiolydd Dysgu Undeb os ydych yn aelod o undeb llafur megis UNSAIN.Da iawn chi, rydych wedi llwyddo i gyrraedd y diwedd... dyma ychydig o dân gwyllt i ddathlu.

Mae’r tîm y tu ôl i ddatblygu’r arweinlyfr yma’n dymuno’n dda i chi wrth i chi geisio bod y cynorthwy-ydd personol y gallech fod, gan roi’r lefel orau o gefnogaeth a chael y lefel uchaf o foddhad o’ch gwaith. Pe dymunech gael cydnabyddiaeth am gyflawni eich dysgu gydag Arweinlyfr Ar Lein y Cynorthwy-ydd Personol, gallwch hawlio bathodyn digidol arbennig.

 

I gael y bathodyn; 
 • Tynnwch lun y dudalen hon sydd ar eich cyfrifiadur. I ddysgu mwy am dynnu lluniau fel hyn, cliciwch yma ar gyfer tabledia ffonau Apple ac Android, yma yn gyfer Windows 7 PC  ac yma ar gyfer Mac.
 • Uwchlwythwch e i postimage.org
 • Copïwch y Ddolen Uniongyrchol i’r ddelwedd
 • Yna;
 • Dewch yn ôl i’r dudalen yma a chlicio ar y botwm "Apply for Badge" uchod
 • Crëwch gyfrif P2Pu.org gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost personol
 • Pastiwch y ddolen i linell Project ULR y bathodyn
 • Hefyd uwchlwythwch y llun fel wyneb blaen y Prosiect
 • Ysgrifennwch yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu trwy ddefnyddio’r arweinlyfr yma
 • Cyflwynwch eich cais a disgwyl i’ch bathodyn gael ei gyflwyno.
I ddysgu mwy am y bathodynnau digidol hyn a chael Cwdyn Cefn Open Badge, ewch i www.openbadges.org

No comments:

Post a comment