Pennod 4: Gwell Diogel nac Edifar: Iechyd a Diogelwch

Yn gryno …
Er, yn anffodus, bod rhai pobl yn mynd dros ben llestri gyda materion iechyd a diogelwch, erys y ffaith bod y rhain yn bryderon pwysig y mae’n rhaid eu cymryd yn ddifrifol iawn. Dyna’r achos mewn unrhyw weithle ond, yn enwedig felly, pan fyddir yn gweithio gyda phobl fregus a allai, mewn rhai ffyrdd, wynebu mwy o risgiau na mae eraill. Felly, beth yw eich cyfrifoldebau o ran iechyd a diogelwch? 

Dyna’r union beth y mae’r bennod yma yn ei drin a’i drafod. Mae pedair agwedd y byddwn yn eu trafod:

Pwysigrwydd iechyd a diogelwch

Cyfrifoldebau cyfreithiol a moesegol

Symud a thrin

Ei gael yn iawn

Yr hanfodion

Rydym yn dechrau wrth roi iechyd a diogelwch yn ei gyd-destun ac yn ystyried pam ei fod yn bwysig, yn gyffredinol ac yn benodol yn eu cysylltiad â’ch rôl fel cynorthwy-ydd personol.
Nid oes disgwyl i chi fod yn arbenigwr mewn iechyd a diogelwch felly nid oes rhaid i chi wybod am yr holl fanylion cyfreithiol neu dechnegol. Fodd bynnag, mae gofyn i chi wybod beth yw eich cyfrifoldebau fel eich bod mewn lle da i sicrhau nad oes peryglon diangen.


Mae’r fideo nesaf yn fan cychwyn da:Fideo 4.1: Pwysigrwydd iechyd a diogelwch (Saesneg yn unig)


Rydym nawr yn mynd i edrych ar oblygiadau cyfreithiol a moesegol iechyd a diogelwch a dyna beth mae’r fideo nesaf yn ei drin a’i drafod. Fideo 4.2: Cyfrifoldebau cyfreithiol a moesegol

Bydd rhai cynorthwywyr personol yn gorfod symud yr unigolyn y maent yn gofalu amdano - er enghraifft, rhywun nad yw’n medru cael i’w wely ac allan ohono heb gymorth. Mae’n hynod bwysig bod y cyfryw symudiadau’n cael eu gwneud yn ofalus ac yn unol â’r trefniadau cywir er mwyn sicrhau na fyddwch yn niweidio’ch hun na’r unigolyn yr ydych yn ei gefnogi. Cyn gwneud y math hwn o waith bydd angen hyfforddiant arbenigol arnoch a chael yr hyn a elwir yn ‘Pasbort Codi a Chario Cymru Gyfan’. Felly, a fyddech cystal â sicrhau nad ydych yn achosi problemau i chi’ch hun neu i’r unigolyn yr ydych yn ei gefnogi trwy ymgymryd â thasgau codi a thrin cyn eich bod wedi cael yr hyfforddiant priodol.


Mae’r fideo a ganlyn yn fan cychwyn da i ddysgu beth i beidio âi wneud pan fo gofyn i chi symud neu godi rhywun:Fideo 4.3: Symud a thrin: beth i beidio â’i wneud (Saesneg yn unig)


Dyma i chi fideo defnyddiol arall o ran symud a thrin:Fideo 4.4: Symud a chynorthwyo (Saesneg yn unig)

Yn y rhan olaf yma o Bennod 4 rydym yn edrych ar ddarlun o iechyd a diogelwch fel y mae’n berthnasol i chi yn eich rôl fel cynorthwy-ydd personol. Gwneir hyn er mwyn sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus ac yn hyderus wrth gyfrannu at amgylchedd diogel. Fideo 4.5: Ei gael yn iawn (Bydd y fersiwn Gymraeg o'r fideo hwn ar gael yn fuan)

Cliciwch yma i barhau

No comments:

Post a comment