Pennod 3: ... parhad

Casgliad
Wrth i ni nawr ddod at ddiwedd Pennod 3 dylai bod gennych ddarlun llawnach o rai o’r materion allweddol sy’n cael effaith ar eich rôl fel cynorthwy-ydd personol, yn enwedig felly, yr agweddau hynny sy’n ymwneud â’r posibilrwydd o gamdriniaeth. Bydd Pennod 4 yn canolbwyntio ar faterion iechyd a diogelwch, ond, cyn i ni ddechrau canolbwyntio ar y rheiny, beth am i ni edrych yn ôl ar brif bwyntiau dysgu Pennod 3.

Gall rhywun gael ei gam-drin, ond mae pobl hŷn a/neu anabl yn fwy tueddol o gael eu cam-drin. O’r herwydd, maen hanfodol bod â dealltwriaeth o’r posibilrwydd o gamdriniaeth.

Gall effeithiau camdriniaeth fod yn hynod niweidiol felly mae angen gwneud pob ymdrech i sicrhau bod cynorthwywyr personol yn effro i’r posibiliadau o gamdriniaeth.

Mae hefyd yn bwysig gwybod beth i’w wneud os dewch ar draws camdriniaeth neu os ydych yn amau bod camdriniaeth yn digwydd.

Gall y berthynas rhwng camdriniaeth a chyfrinachedd fod yn gymhleth ar brydiau felly mae gofyn i chi fod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau wrth wneud yn siŵr y caiff cyfrinachedd ei barchu’n gyffredinol, ond y caiff ei drechu lle bo rhaid yng nghyswllt materion sy’n gysylltiedig â chamdriniaeth.

Munud i feddwl
Unwaith eto, mae’n amser edrych dros yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu a sut mae’n berthnasol i’ch rôl benodol chi.

Beth sy’n eich taro’n fwyaf arwyddocaol o’r bennod yr ydych wedi’i chwblhau?

Oes rhywbeth wedi’ch synnu? Os oes, ym mha ffordd?

Oes rhywbeth yn ddirgelwch i chi neu’r hoffech wybod mwy amdano?

Sut gallai’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu eich helpu yn eich rôl?

Bwrw ymlaen gyda’r dysgu
Ceir gwybodaeth ddefnyddiol gan Gyngor Gofal Cymru a ddylai ddweud wrthych lawer o’r hyn y mae gofyn i chi ei wybod.

Ceir dogfen sydd wedi’i hysgrifennu ar gyfer gwirfoddolwyr ond sydd â llawer o ddeunydd defnyddiol a pherthnasol iawn i gynorthwywyr personol hefyd ar gael o VolunteerNow (Saesneg yn unig).

Mae cyflwyniad sylfaenol da i’w gael yn y llyfr hwn:

Yn olaf, gallwch weld faint yr ydych yn ei wybod trwy gymryd rhan yn y cwis byr yma cyn symud ymlaen.

No comments:

Post a comment