Pennod 2: ...parhad

Casgliad
Daw hyn â ni at ddiwedd yr ail bennod sy’n golygu eich bod, fwy na lai, ddeugain y cant o’r ffordd trwy’r arweinlyfr. Da iawn chi am gael cyn belled. Gobeithio bod gennych bellach ddarlun clir pam ei bod yn bwysig bod yn ymwybodol o’r materion yr ydym yn eu cynnwys. Yn y bennod nesaf, byddir yn trin ac yn trafod materion pwysig iawn hefyd, sy’n gysylltiedig â’r heriau sydd ynghlwm wrth atal camdriniaeth. Ond, yn gyntaf, beth am grynhoi ychydig o bwyntiau dysgu allweddol o’r bennod yma:

Er i anabledd gael ei ystyried yn bennaf, ac efallai yn unig, fel mater meddygol, mae’n bwysig cydnabod mai’r hyn sy’n ‘analluogi’ pobl yw nid eu nam o reidrwydd ond, yn hytrach, sut mae cymdeithas yn trin pobl â nam.

Gall dibynnu ar fodel meddygol eithrio pobl anabl o gymdeithas prif-lif. Golyga hyn bod ‘anablaeth’ yn ffurf o wahaniaethu sy’n debyg mewn sawl ffordd i hiliaeth a rhywiaeth. Gall canlyniadau’r gwahaniaethu hwn fod yn negyddol iawn i bobl anabl.

Mae ffyrdd mwy grymusol o ymwneud â phobl anabl yn seiliedig ar ‘fodel cymdeithasol’ o anabledd ac mae hwn yn rhoi sail llawer mwy cadarnhaol i’ch gwaith fel cynorthwy-ydd personol. Mae amryfal gamgymeriadau a pheryglon y mae gofyn i ni fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn sicrhau bod rôl y cynorthwy-ydd personol wastad yn un cadarnhaol a chymwynasgar.

Felly, gyda hyn, byddwch yn barod i ddechrau ar Bennod 3. Ond, yn gyntaf, mae’n amser i chi feddwl dros yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu o’r bennod yma. 

Peidiwch ag anghofio nad oes cwestiynau cywir i’r cwestiynau hyn a gall fod yn ddefnyddiol i chi wneud ychydig o nodiadau.

Munud i feddwl

Beth sy’n eich taro’n fwyaf arwyddocaol o’r bennod yr ydych wedi’i chwblhau?

Oes rhywbeth wedi’ch synnu? Os oes, ym mha ffordd?

Oes rhywbeth yn ddirgelwch i chi neu’r hoffech wybod mwy amdano?

Sut gallai’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu eich helpu yn eich rôl?

Bwrw ymlaen gyda’r dysgu

Mae diffiniad o anabledd a rhagor o wybodaeth am y pwnc ar wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Mae gwybodaeth am hawliau anabledd ar gael o’r wefan gov.uk (Saesneg yn unig).

Llyfr defnyddiol iawn am fodel cymdeithasol anabledd (a gweithio gyda phobl anabl people yn ehangach) yw:

Llyfr sy’n rhoi darlun o gydraddoldeb ac amrywiaeth yw:

At hyn, mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar wefan Anabledd Cymru.

Yn olaf, gallwch ddefnyddio’r cwis yma i weld a ydych yn barod i symud ymlaen i Bennod 3.

Cliciwch yma i barhau

No comments:

Post a comment