Pennod 1: ... parhad

Casgliad

Llongyfarchiadau ar gyrraedd diwedd y bennod gyntaf. Y gobaith yw ei bod wedi rhoi i chi ddarlun clir o’r hyn y mae’n golygu i fod yn gynorthwy-ydd personol. Mae hynny’n beth gwerth chweil ynddo’i hun ond, hefyd, mae’n gosod y sylfaeni ar gyfer yr hynny y byddech yn dysgu amdano yn y penodau eraill.
Dyma’r pwyntiau dysgu allweddol o’r bennod yma:
Bwriad gofal personoledig yw helpu’r anabl a/neu bobl hŷn i fyw bywydau mwy annibynnol a bod â mwy o reolaeth dros y gofal a’r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt.
Mae gan gynorthwywyr personol rôl bwysig i’w chwarae wrth wireddu’r syniad o ofal personoledig. Maent yn gwneud amryfal dasgau sy’n angenrheidiol i alluogi’r unigolyn y gofelir amdano gael bywyd llawnach a mwy ystyrlon.
Mae angen i gynorthwywyr personol fod â gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd priodol er mwyn ymgymryd â’u dyletswyddau yn effeithiol ac yn gyfrifol.
Mae problemau cyffredin y mae angen eu hosgoi ac wrth fod yn ymwybodol o beth yw’r rhain, mae’n llai tebygol y cyfyd problemau.
Felly, gyda hyn, byddwch yn gallu dechrau ar bennod 2. Ond, yn gyntaf, treuliwch ychydig o amser yn meddwl am yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu hyd yn hyn. Mae’r cwestiynau isod wedi’u paratoi i’ch helpu i wneud hyn.

Munud i feddwl

Beth sy’n eich taro’n fwyaf arwyddocaol o’r bennod yr ydych wedi’i chwblhau?
Oes rhywbeth wedi’ch synnu? Os oes, ym mha ffordd?
Oes rhywbeth yn ddirgelwch i chi neu’r hoffech wybod mwy amdano?
Sut gallai’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu eich helpu yn eich rôl?
Nid oes atebion cywir nac anghywir i’r cwestiynau yma; maent yno’n unig i’ch helpu i fyfyrio ar yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi wneud ychydig o nodiadau er mwyn troi atynt yn y dyfodol.

Bwrw ymlaen gyda’r dysgu

Da iawn chi ar gael cyn belled! Rwy’n gobeithio eich bod yn teimlo ei fod wedi bod yn werth yr ymdrech hyd yn hyn. Bellach, dylai bod gennych ddealltwriaeth sylfaenol dda o’r hyn sydd ynghlwm wrth y gwaith. Gyda hyn, byddwch yn gallu symud ymlaen i’r ail bennod a mynd â’ch dealltwriaeth ymhellach. Ond, yn gyntaf, hoffem i chi feddwl am ychwanegu at yr hyn y mae’r bennod yma wedi’i gynnwys o ran gofal personoledig a’ch rôl chi fel cynorthwy-ydd personol. Felly, yr hyn yr ydym wedi ei roi ynghyd yw set o adnoddau sy’n debygol o fod yn ddefnyddiol i chi. Byddem yn argymell eich bod yn edrych ac yn gwrando arnynt yn sydyn nawr ond gwnewch nodyn i ddod yn ôl a throi atynt unwaith yr ydych wedi cwblhau’r arweinlyfr fel bod modd i chi fwrw ymlaen gyda’ch dysgu.
PecynCymorth Cyngor Gofal Cymru ar gyfer cyflogwyr Cynorthwywyr Gofal. Mae’r ddogfen hon wedi’i hysgrifennu o safbwynt y cyflogwr ond mae’n parhau i fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth.
Er nad oes rhaid i chi, fel Cynorthwy-ydd Personol, gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru, mae ei Gôd Ymafter Proffesiynol yn sylfaen i’r egwyddorion o weithio fel gweithiwr gofal cymdeithasol a gallai fod yn adnodd da i chi. Gallwch wrando ar y Côd isod.
Rhannwch y trac

Ceir hefyd wybodaeth ddefnyddiol am daliadau uniongyrchol o’r sefydliad Gwasanaethau ar gyfer Byw’nAnnibynnol (Saesneg yn unig).Cofiwch mai rhai yn unig o’r adnoddau dysgu ychwanegol y gallwch dynnu arnynt pan gewch y cyfle yw’r rhain.
A fyddech cystal â pheidio ag anghofio amdanynt gan eu bod yn gallu chwarae rôl bwysig mewn ehangu a dyfnhau eich dysgu.

Yn olaf cymerwch ran yn y cwis byr yma i weld a ydych yn barod i symud ymlaen i Bennod 2