Pennod 1: Beth mae’n ei Olygu?

Yn gryno …

Yn y bennod gyntaf yma edrychwn ar bedair set bwysig o faterion yn ymwneud â’ch rôl fel cynorthwy-ydd personol. Ceir cyflwyniad fideo ar gyfer pob un ohonynt:

Athroniaeth gofal personoledig a thaliadau uniongyrchol

Rôl y cynorthwy-ydd personol

Y wybodaeth, sgiliau a’r gwerthoedd sydd eu hangen

Yr heriau a’r peryglon sydd ynghlwm
Yr hanfodion

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud nawr yw gweithio’ch ffordd trwy bob un o bedair elfen y bennod yma. Mae’r cyntaf yn dechrau gyda fideo byr am daliadau uniongyrchol ac yna’n syth wedyn bydd fideo sy’n egluro’r hanfodion y tu ôl i gyflogi cynorthwywyr personol.  Fideo 1.1: Taliadau uniongyrchol (Saesneg yn unig)
Fideo 1.2: Athroniaeth gofal personoledig a thaliadau uniongyrchol


Nawr eich bod wedi dysgu am ofal personoledig rydym am edrych ar rôl y cynorthwy-ydd personol. Ceir fideo defnyddiol iawn sy’n tanlinellu rôl y cynorthwy-ydd personol a dylech ei wylio nawr. Fideo 1.3: Rôl y cynorthwy-ydd personol (Saesneg yn unig)


Yn sgil y fideo blaenorol, dylai bod gennych ddealltwriaeth well o’ch rôl fel Cynorthwy-ydd Personol. Fodd bynnag, bydd adegau lle bydd angen i chi, o bosib, addasu’r ffordd y byddwch yn gweithredu pethau, gan ddibynnu ar yr unigolyn yr ydych yn gweithio ag o neu ei anabledd neu ei anghenion cefnogi. Yn y fideo nesaf, tanlinellir rhai o’r heriau hynny gyda phobl â dementia ond, gyda gobaith, bydd yn codi eich ymwybyddiaeth i addasu eich arddull er mwyn diwallu anghenion unrhyw unigolyn a’i anghenion penodol.  Fideo 1.4: Gweithio gyda Chlient â Dementia (Saesneg yn unig)

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol bod llawer yn gyffredin rhwng Cynorthwy-ydd Personol a gweithwyr cymdeithasol eraill ond hefyd bod gwahaniaethau sylweddol hefyd. Efallai bod gweithwyr cymdeithasol eraill yn rhan o dîm, bod ganddynt nifer o gleientiaid ac ysgol yrfa ond, y gwahaniaeth mwyaf yw bod y Cynorthwy-ydd Personol yn cael ei gyflogi’n uniongyrchol gan yr unigolyn y mae’n ei gefnogi yn hytrach na chan sefydliad, Fel Cynorthwy-ydd Personol rydych yn uniongyrchol atebol i’r unigolyn yr ydych yn ei gefnogi.

Felly, erbyn nawr, dylai bod gennych ddarlun cliriach o’r hyn y mae gofal personoledig yn ei olygu a sut mae’ch rôl chi fel cynorthwy-ydd personol yn ffitio i mewn i hynny. Nesaf, rydym am edrych i mewn i’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd y mae ar gynorthwy-ydd personol ei angen i wneud y gwaith yn dda. Mae’r fideo nesaf yn rhoi darlun bras o’r hanfodion.Fideo 1.5: Y wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd sydd eu hangen


Dylai hwn, bellach, roi i chi sylfaen i ychwanegu ati dros amser fel bod modd i chi fynd o nerth i nerth yn eich rôl. Beth ddylai helpu hefyd yw bod ag ymwybyddiaeth o rai o’r peryglon i’w hosgoi, rhai o’r pethau a all fynd o’u lle ac achosi problemau. Dyma’r hyn y mae’r fideo nesaf yn ei drin a’i drafod. Wrth reswm, ni fydd gwylio’r fideo'n gwarantu na fyddwch yn dod wyneb yn wyneb â’r peryglon, ond bydd yn bendant yn lleihau’r siawns – arfog, a gaffo rybuddl!Fideo 1.6: Yr heriau a’r peryglon ynghlwmCliciwch yma i barhau

No comments:

Post a comment