Pennod 5: Beth nesaf?

Yn gryno…
Mae’r gwaith yr ydych yn ei wneud fel cynorthwy-ydd personol yn bwysig iawn. Mae’n chwarae rôl allweddol mewn hyrwyddo byw’n annibynnol a gwella safon byw. Mae rhai agweddau o’r gwaith yn syml ac yn ddidrafferth ond gall agweddau eraill fod yn anoddach ac yn fwy cymhleth ar brydiau. Felly, er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud eich gwaith y gorau y gallwch (a chael y boddhad mwyaf o’r gwaith), mae’n hynod bwysig eich bod yn cario ymlaen i ddysgu dros amser, Yn y bennod olaf hon, rydym yn edrych ar yr hyn sydd ynghlwm wrth hynny. Rydym hefyd yn edrych ar bwysigrwydd hunanofal, sy’n golygu sicrhau nad ydych yn rhoi eich iechyd a’ch lles eich hun mewn perygl. Dyma’r tair agwedd yr ydym yn canolbwyntio arnynt:

Cryfhau’r dysgu

Ychwanegu at y dysgu

Hunanofal a chael cefnogaeth

Yr hanfodion
Mae darllen deunyddiau perthnasol a gwylio fideos defnyddiol yn rhan o’r broses ddysgu, ond rhan ohoni yn unig ydynt – nid y stori gyfan. Yn anffodus, gall gwybodaeth a dealltwriaeth bylu’n hawdd yn eithaf sydyn, sydd yna’n golygu nad yw ein hymdrechion i ddysgu wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Er enghraifft, rwyf wedi cael y profiad sawl gwaith o gynnal cwrs hyfforddi y mae rhai sy’n cymryd rhan ynddo’n dweud yn eithaf brwdfrydig, yn y bore, pa mor ddefnyddiol yw syniad neu ddull penodol. Ond, yna, yn hwyrach ymlaen yn ystod yr un dydd, pan ofynnaf i’r grŵp grynhoi’r hyn y maent wedi’i ddysgu o’r cwrs, nid ydynt yn crybwyll y syniad yr oeddynt mor gadarnhaol yn ei gylch ychydig o oriau ynghynt - mae’r syniad neu’r wybodaeth ddefnyddiol wedi diflannu, hyd yn oed cyn i’r cwrs orffen!

Felly, i atal y ‘pylu’ yma, rhaid cryfhau’r dysgu. Golyga hyn (i) parhau i feddwl am y syniad, y wybodaeth neu’r erfyn y teimlwch sy’n ddefnyddiol, gan ddatblygu eich syniadau eich hun ynghylch sut y gellir ei ddefnyddio’n ymarferol; ac yna (ii) rhoi’r syniad(au) ar waith. Wrth arbrofi gyda nhw rydych yn helpu i wireddu’r dysgu.

A dyma beth yw ‘cryfhau dysgu – trosglwyddo syniadau haniaethol yr ydych wedi dod ar eu traws yn arfer concrit go iawn. Mae’n fwy tebygol o aros gyda chi bryd hynny. Ceir mwy o enghreifftiau o hyn yn y fideo nesaf.Fideo 5.1: Cryfhau’r dysgu


Popeth yn iawn hyd yma. Rydych wedi cael eich cyflwyno i ychydig o syniadau newydd a ddylai fod yn ddefnyddiol a gwyddoch y bydd angen i chi geisio ffyrdd o roi’r syniadau hynny ar waith fel bod modd i chi gryfhau’r dysgu. Ond, nid dyna’r cwbl. Beth y mae angen i chi ei wneud nawr yw edrych ar sut y byddwch yn ychwanegu at y dysgu hwnnw a dyna beth ddylai’r fideo nesaf eich helpu i wneud.  
Fideo 5.2: Ychwanegu at y dysgu

Mae’n eithaf eironig bod yna gymaint o bobl sy’n dda iawn am ofalu am eraill ond nid ydynt yn dda iawn am ofalu amdanynt eu hunain. Ond mae’n hynod bwysig eich bod, fel cynorthwy-ydd personol, nid yn unig yn gwneud gwaith da o fod yn ofalgar tuag at eraill, ond hefyd yn gofalu amdanoch eich hun yn iawn hefyd. Os ydych yn esgeuluso’ch anghenion eich hunain, gallwch achosi problemau, nid yn unig i chi’ch hun a’r unigolyn yr ydych yn ei gefnogi ond, hefyd, i bobl eraill yn eich bywyd, pobl na fyddai’n dymuno eich gweld yn cael eich brifo neu’n ofidus. Felly, mae’r ‘negeseuon’ yn y rhan yma o’r arweinlyfr yn rhai pwysig iawn i’w cadw mewn cof.
Bellach, mae fideo wedi’i gwneud gan y GIG ac ynddo gynghorion gwych ar sut i ymdopi gyda straen yn y gwaith.


Fideo 5.3: Ymdopi â straen (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma i barhau

No comments:

Post a comment