Cyflwyniad



Croeso
Cyflogir cynorthwywyr personol gan nifer o bobl, yn cynnwys pobl hŷn, pobl anabl a rhieni plant anabl, i roi gofal a chefnogaeth fel rhan o ymrwymiad o’r hyn sydd wedi dod i’w adnabod fel ‘gofal personoledig’. Bwriad yr arweinlyfr yma yw codi ymwybyddiaeth o rôl cynorthwywyr personol yng Nghymru. Nid cwrs hyfforddi mohono, ond dylai eich helpu i ychwanegu sylfaen gadarn o wybodaeth i helpu i hyrwyddo arfer dda a bod yn sylfaen ar gyfer dysgu a datblygu ymhellach dros amser. Ein gobaith yw y bydd yn ddefnyddiol fel man cychwyn ar gyfer gwneud synnwyr o’r hyn yw bod yn Gynorthwy-ydd Personol.  

Ar gyfer pwy mae’r arweinlyfr yma?
Mae wedi’i lunio’n arbennig i helpu pobl sy’n gyflogedig fel cynorthwywyr personol mewn gofal uniongyrchol yng Nghymru. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol i gynorthwywr personol sy’n newydd i’r rôl ond bydd hefyd yn werthfawr i bobl sydd yn y rôl ers tro droi ato ac y mae arnynt eisiau dysgu mwy am sut y gallant wella eu gwybodaeth a’u sgiliau a chael darlun llawnach o sut orau y gallant helpu’r unigolyn y maent yn ei gefnogi.
Felly, os mai dyma’r hyn y dymunwch ei wneud, ein gobaith yw y bydd o gymorth i chi wrth roi darlun clir o’ch rôl a’ch dyletswyddau a sut y gallwch wneud y gwaith gorau y gallwch a rhoi i’r unigolyn yr ydych yn ei gefnogi'r lefel orau bosib o ofal.

Beth mae’n ei gynnwys?
Mae’r arweinlyfr yma’n cynnwys set o adnoddau dysgu ar lein amlgyfryngol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd ynghlwm wrth rôl cynorthwyydd personol. Ceir pum adran neu ‘bennod’, gyda phob un yn cynnwys yr un patrwm sylfaenol:

Yn gryno … Darlun bras o’r bennod mewn ychydig o frawddegau yn dweud yr hyn sydd ynddi yw hwn, fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Yr hanfodion... Yr elfen o’r bennod ac ynddi’r brif wybodaeth a’r arweiniad yw hon sy’n dweud wrthych yr hyn y mae gofyn i chi ei wybod am yr agwedd benodol yma o’r arweinlyfr.

Casgliad... Crynodeb o’r pwyntiau dysgu allweddol sy’n cael eu cynnwys yn y bennod yma. Bydd hyn o gymorth i sicrhau eich bod wedi deall y ‘negeseuon’ pwysig sy’n cael eu cyflwyno yn yr adran benodol yma.

Munud i feddwl.. Ychydig o gwestiynau i chi fyfyrio yn eu cylch, meddwl amdanynt a gweithredu arnynt

Bwrw ymlaen gyda’ch dysgu ... Yma cewch awgrymiadau am ddysgu pellach ac adnoddau addas (llyfrau, gwefannau ac yn y blaen), fel bod modd i chi gario ymlaen i ddysgu unwaith y byddwch wedi cyrraedd diwedd yr arweinlyfr yma.

Cwis... Yn olaf, mae gennym gwis byr i chi ei ddefnyddio er mwyn gwirio eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth eich hun cyn symud ymlaen i’r bennod nesaf.  

Yr hyn y bydd gofyn i chi ei wneud yw gweithio’n raddol trwy bob un o’r penodau wrth eich pwysau. Nid oes pwynt brysio gan y bydd yn golygu nad ydych yn dysgu cystal. Ond, os ydych yn cymryd yn rhy hir i gael trwy bob pennod byddwch yn colli unrhyw synnwyr o fomentwm ac erbyn y dewch i edrych ar ran nesaf yr arweinlyfr, efallai y byddwch wedi anghofio’r hyn yr oedd y rhan ddiwethaf yn siarad amdano! Felly, mae’n bwysig cael y cydbwysedd yn iawn. Ceisiwch weld beth sy’n gweithio i chi a’i addasu fel bo raid ac ewch i ddim ymhell o’ch lle. 

Dyma gwis byr a fydd yn gymorth i chi ymarfer cwisiau fydd ar ddiwedd penodau a chewch weld ai’r arweinlyfr yma yw’r un iawn i chi. 

Cliciwch yma i barhau 

No comments:

Post a comment