Arweiniad i ddysgu pellach

Mae pob pennod wedi cynnwys awgrymiadau ar gyfer dysgu pellach. Yn y rhan olaf yma o’r arweinlyfr cynigir syniadau ac awgrymiadau ychwanegol. A fyddech cystal ag edrych ar gymaint o’r posibiliadau hyn am ddysgu pellach ag y gallwch. Gallwch ddod yn ôl yma o bryd i’w gilydd i fynd â’ch dysgu gam ymhellach.


Cyffredinol
Os oes gennych anghenion hyfforddi dylech fynd at eich cyflogwr yn gyntaf. Cyfrifoldeb eich cyflogwr yw trefnu i chi gael hyfforddiant llawn i wneud eich gwaith.
Ar y wefan PA Net (nid yw bellach yn gyfredol) ceir gwybodaeth ddefnyddiol am Gynorthwywyr Personol, yn cynnwys gwybodaeth am y math o wybodaeth y byddai, o bosib, ei angen arnoch.
Dylai popeth yr ydych yn ei wneud fod wedi’i wreiddio mewn ymrwymiad i urddas mewn gofal ac, felly, mae porth y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth Dignity in Care yn un y gallech fod yn dymuno edrych i mewn iddo cymaint ag y gallech.
Mae llawer o wybodaeth am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar gael o ganolfan gwybodaeth a dysgu CyngorGofal Cymru.
Mae cwrs bythol-boblogaidd UNSAIN Dychwelydi Ddysgu,a ddarperir gan WEA Cymru, yn fodd gwych o barhau eich taith ddysgu tuag at addysg bellach ac uwch.

Gweithio gydag unigolyn â dementia
Mae’r podlediadau hyn gan y Gymdeithas Alzheimer yn rhoi rhagor o wybodaeth am agweddau o weithio i unigolyn â dementia.

Personoli a thaliadau uniongyrchol
Mae’n werth edrych i mewn i’r adnoddau hyn o’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth:

Bod yn gyflogai
Mae ACAS yn darparu ffurflenni cyflogaeth
Mae ACAS hefyd yn darparu arweiniad cyflogaeth - yr A i Y: a llinellgymorth cyflogaeth.

Cyfathrebu
Mae gwefan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth yn cynnig man cychwyn da
Mae’r isod yn llyfr defnyddiol iawn ar gyfathrebu’n effeithiol:

Cydraddoldeb Anabledd
Mae’r isod yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol:

Atal camdriniaeth
Mae’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth yn cynnig cwrs e-ddysgu ar ddiogelu i ategu’r gofal a grybwyllwyd gan Gyngor Gofal Cymru ynghynt
No Secrets – mae’n werth edrych ar hwn hefyd fel deunydd darllen cefndirol cyffredinol a defnyddiol

Datblygu eich dysgu
Mae’r SefydliadGofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth yn cynnig ystod o gyrsiau dysgu ar lein.
Mae’r Brifysgol Agored a’i phartner wedi cynnig ystod o gyrsiau e-ddysgu o ansawdd uchel yn rhad ac am ddim trwy eu gwefannau OpenLearn a FutureLearn, yn cynnwys Caring Counts: a self-reflection and planning course for carers.
No comments:

Post a comment