Monday, 14 September 2015

Am Y Llawlyfr Ar-Lein ar gyfer Cynorthwy-ydd Personal


Nod yr adnodd ar lein hwn yw rhoi i unrhyw un sydd un ai eisoes yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Personol mewn gofal cymdeithasol neu’n meddwl ymuno â’r proffesiwn ffordd gyfredol a hygyrch o ddysgu mwy am rôl y Cynorthwy-ydd Personol, dod yn ymwybodol o’r materion allweddol sy’n wynebu Cynorthwywyr Allweddol a chael gafael ar ffynonellau o ragor o wybodaeth, dysgu a chefnogaeth.

Daw’r arweinlyfr hwn ynghyd â rhai o’r adnoddau ar lein gorau sydd ar gael law yn llaw â fideos sydd newydd eu creu a deunydd ysgrifenedig mewn un lle.

Mae’r arweinlyfr wedi’i ysgrifennu a’i gasglu ynghyd gan swyddogion proffesiynol allweddol o’r sefydliadau isod sy’n bartneriaid, yn eu plith swyddog proffesiynol arweiniol gwaith cymdeithasol, Dr Neil Thompson.

Ein gobaith yw y bydd o ddiddordeb ac o gymorth i chi.

Y Bartneriaeth
Mae’r arweinlyfr ar lein hwn ar gyfer Cynorthwywyr Personol yng Nghymru wedi’i ddatblygu gan bartneriaeth o’r sefydliadau a ganlyn:  
enter image description here
UNSAINCymru yw’r undeb llafur i weithwyr y gwasanaeth cyhoeddus. Mae gennym fwy na 100,000 o aelodau yng Nghymru’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus. Fel yr undeb llafur arweiniol, rydym yn arwain y ffordd yn yr ymgyrch i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus a gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru. 

enter image description here
Prosiect dysgu gydol oes a grëwyd gan Unsain Crymu, a gynhelir gan WEACymru ac a ariennir gan Gronfa Ddysgu Undeb Cymru Llywodraeth Cymru (2013-16) yw DigiSkillsCymru. Nod y prosiect yw arwain gwaith cydlunio cyfleoedd newydd i weithwyr gwasanaethau cyhoeddus iddynt ddatblygu eu gallu digidol a hyrwyddo cynhwysiad digidol ar draws y gwasanaethau cyhoeddus trwy recriwtio a hyfforddi hyrdiwyddwyr digidol.

enter image description here
Prosiect dysgu gydol oes a grëwyd gan UNSAIN Cymru, a gynhelir gan GonsortiwmBywydau Cymunedol ac a ariennir gan Gronfa Ddysgu Undeb Cymru Llywodraeth Cymru (2013-16) yw Dwyn Dysgwyr ynghyd yn Ne aChanolbarth Cymru. Nod y prosiect yw cefnogi ac ategu cyfleoedd dysgu yn y gwaith yng nghyswllt gofal cymdeithasol a thai cymdeithasol - gan ganolbwyntio’n benodol ar sgiliau sylfaenol llythrennedd a rhifeg.

enter image description here
Awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru sy’n darparu ystod o wasanaethau gofal a chefnogi ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu i fod yn gymwys yw Cyngor Bwrdeistref SirolTorfaen. Wrth wneud hyn, mae Torfaen yn eiriolwr cryf yng nghyswllt taliadau uniongyrchol ac yn cydnabod y gwerth hanfodol o allu cynnig i unigolion fwy o ddewis, rheolaeth, hyblygrwydd a gofal person ganolog.  
Cwmni elusennol a reolir gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’r teulu sy’n gofalu amdanynt yw Gwasanaethauar gyfer Byw’n Annibynnol (SIL). Mae SIL yn darparu gwasanaethau sy’n galluogi pobl anabl a phobl hŷn i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn eu cymunedau eu hunain.

enter image description here
Avenue Learning Centre: darparwyr atebion dysgu ar lein arloesol o ansawdd uchel ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Cafodd y Dr Neil Thompson ei gomisiynu i gynhyrchu fideos cyfarwyddiadol a deunydd ysgrifenedig ar gyfer yr adnodd hwn. 

Image result for wea ymca cc cymru

Gyda diolch i WEA YMCA CC Cymru am en cymorth a'u cefnogaeth, yn anbenig i Buddug Wiliam


enter image description here

Trwyddedu a Defnyddio’r Arweinlyfr
enter image description here 
Mae Arweinlyfr Ar Lein y Cynorthwy-ydd Personol wedi’i drwyddedu dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 yn seiliedig ar waith yn https://p2pu.org/en/courses/2763/the-personal-assistants-online-guidebook/.
Mae croeso i chi "glonio" ac ailgymysgu’r adnodd hwn ar P2PU.org a defnyddio’r deunyddiau gwreiddiol ynddo yn unol â thelerau’r drwydded

Fodd bynnag, nid yw unrhyw ddeunydd trydydd dosbarth sydd ar gael i bawb ynddo’n dod dan drwydded Creative Commons oni nodir yn wahanol gan y perchenogion.
Er y gwnaed pob ymdrech i ddewis adnoddau allanol o ffynonellau dibynadwy, ni all partneriaid y cydlunio dderbyn cyfrifoldeb am ansawdd a/neu gywirdeb cynnwys y gwefannau allanol sydd â dolenni i’r wefan.

No comments:

Post a comment